Doitsuformen

...

Doitsu Sanshoku
Doitsu Showa
Doitsu aka Bekko
Doitsu Hariwake
Doitsu Kujako
Beni Kumonryu
Doitsu Shiro Bekko
Doitsu Sanshoku Doitsu Showa Doitsu aka Bekko Doitsu Hariwake Doitsu Kujaku Beni Kumonryu Doitsu Shiro Bekko
Doitsu Shiro Utsuri
Doitsu Yamato
Nishiki
Doitsu Ochiba
Shigure
Doitsu Platinum
Ogon
 
 
 
Doitsu Shiro Utsuri Doitsu Yamato Nishiki Doitsu Ochiba Shigure Doitsu Platinum Ogon